Transport

Hvordan kan klimagassutslippene fra både person- og godstransporten reduseres? Hvordan vil endringer i bruk av areal, teknologi, forretningsmodeller og transport påvirke klimagassregnskapet? 

PLATON-prosjektet tar for seg disse spørsmålene og vurderer rollene forskningen, politikken og næringslivet kan ha i utformingen av fremtidens transportbruk. Prosjektet vil også studere hvordan utslipp og energibruk i transportsektoren kan reduseres ved å utforme effektive tiltak knyttet til både politikk, transportbehov, arealbruk, modellutvikling etc. samt undersøke samspillet mellom klimamålene, transportpolitikk og aksept.


PLATON samarbeider med siden www.tiltak.no, tiltakskatalog for transport og miljø.  

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

16.03.2023

Rolf Golombek, Mads Greaker, Snorre Kverndokk & Lin Ma. Environmental and Resource Economics (2023)

01.12.2022

Rapport – analyse 6/2022 Implisitt karbonsubsidie i Norge. Aksel Seippel Bineau, UiO 2022

27.05.2022

Policies for electrification of the car fleet in the short and long run
– subsidizing electric vehicles or subsidizing charging stations?
Cathrine Hagem, Snorre Kverndokk, Eric Nævdal and Knut Einar Rosendahl

14.04.2021