Transport

Hvordan kan klimagassutslippene fra både person- og godstransporten reduseres? Hvordan vil endringer i bruk av areal, teknologi, forretningsmodeller og transport påvirke klimagassregnskapet? 

PLATON-prosjektet tar for seg disse spørsmålene og vurderer rollene forskningen, politikken og næringslivet kan ha i utformingen av fremtidens transportbruk. Prosjektet vil også studere hvordan utslipp og energibruk i transportsektoren kan reduseres ved å utforme effektive tiltak knyttet til både politikk, transportbehov, arealbruk, modellutvikling etc. samt undersøke samspillet mellom klimamålene, transportpolitikk og aksept.


PLATON samarbeider med siden www.tiltak.no, tiltakskatalog for transport og miljø.  

Aktuelt

Arkiv

  • 10. november fikk vi en smakebit fra ulike følgeforskningsprosjekter på alt fra matinnkjøp i Oslo kommune til CO2-kompensasjon i industrien.

  • Både Oslo, København og Stockholm skal redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringer. Hvilke planer har de for klima og mobilitet?

  • Elektrifisering av bilparken er Norges hovedstrategi for å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Denne analysen har sett på alle førstegangs

Rapporter

27.05.2022

Policies for electrification of the car fleet in the short and long run
– subsidizing electric vehicles or subsidizing charging stations?
Cathrine Hagem, Snorre Kverndokk, Eric Nævdal and Knut Einar Rosendahl

14.04.2021
14.04.2021
11.02.2021

Analyse av etterspørselen etter nye personbiler i Norge.
Lasse Fridstrøm og Vegard Østli