Om prosjektet

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn

 

Prosjektet skal bygge en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp.

 

I tillegg til å forske frem ny kunnskap skal PLATON samle og systematisere kunnskap som allerede finnes. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til grunn for kunnskapen vil være del av plattformen. 

 

Seks institutter er hovedpartnere i prosjektet. CICERO Senter for klimaforskning, Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Fridtjof Nansens institutt (FNI), Frischsenteret og Transportøkonomisk institutt (TØI). Prosjektet ledes av Taran Fæhn, forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå. 

 

Arbeidet er organisert i seks ulike grupper, eller arbeidspakker:

 

1. Utslipp fra landbruk og arealutnytting. Hovedfokuset er på målemetoder for utslipp og karbonopptak, utforming av politikk, og hvordan redusere utslippene og øke karbonopptak i sektorene. Samspillet mellom klimamål og øvrige samfunnsmål for landbrukssektoren blir også studert. 

 

2. Utslipp fra transport, avfallshåndtering og andre kilder som ikke er en del av EUs kvotesystem. Vi ser på hvordan offentlig politikk og investeringer påvirker for eksempel folks reiseønsker og valg av transportformer.  

 

3. Utslipp som reguleres av EUs kvotemarked. Her ser vi på effekter av EUs kvotesystem på norske utslipp og hvordan dette systemet samspiller med andre tiltak, slik som tilskuddsordninger for grønn innovasjon og satsing på karbonfangst og -lagring?  

 

4. Samspill i Norge. Hvordan påvirker klimapolitikken samfunnet og hvordan spiller virkemidlene sammen? For eksempel ser vi på hvordan arbeidsdelingen mellom statlige og kommunale tiltak fungerer.  

 

5. Påvirkning utenfra. Hvordan påvirker andre lands klimapolitikk Norge og våre utslipp, og hva vi kan lære av andre lands klimatiltak?  

 

6. Kommunikasjon og formidling. PLATON har høye ambisjoner for kommunikasjon og dialog med beslutningstakere og andre brukere av klimapolitisk kunnskap.

 

PLATON er finansiert av Norges Forskningsråd og med bidrag fra 30 ulike samfunnsaktører. Les prosjektbeskrivelsen her.

 

Følgeforskningsprosjekter


20% av PLATONs bevilgning fra Forskningsrådet er ikke blitt øremerket i prosjektbeskrivelsen. Disse følgeforskningsmidlene, på totalt 9,7 millioner kroner, kan rettes mot nye temaer og nye forskningsmuligheter som dukker opp i løpet av prosjektperioden. Vi har delt følgeforskningen i to økter med prosjekter. Den første startet i januar 2020 og avsluttes i juni 2021. Den andre økten vil ta til fra juli 2021 og avsluttes i desember 2022. Her finner du korte omtaler av de fem følgeforskningsprosjektene som er i gang.Styret i PLATON

Styret i PLATON består av en representant for hver av de seks hovedpartnerne samt fem representanter for brukerpartnerne. Brukerpartnerrepresentantene velges på allmøtet for to år av gangen. De seks hovedpartnerne har hver sin vara, mens tre varaer også velges fra brukerinstitusjonene.

 

Norges forskningsråd har observatørstatus.

 

Styret i PLATON består av følgende medlemmer, valgt den 14. april 2021:

 

Anders Bjartnes, Klimastiftelsen

Bjørn Håvard Evjen, NIBIO

Maarten Lohne van der Eynden, Nye Veier

Bjørne Grimsrud, TØI

Lars Gulbrandsen, FNI

Kristin Halvorsen, CICERO (styreleder)

Kia Kriens Haavi, Kommunalbanken

Sverre Kittelsen, Frischsenteret

Nils Kristian Nersten, Orkla Foods Norge

Linda Nøstbakken, SSB

Ellen Skaansar, NVE

 

Personlige varamedlemmer, brukerpartnere

Erik Hernes, Finansdepartementet
Per Harald Agerup, Norges Bondelag
Bob Hamel, Statens vegvesen

 

Personlige varamedlemmer, forskningsinstitusjonene:

Brita Bye, Statistisk Sentralbyrå

Tor Håkon Inderberg, FNI

Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk institutt

Frode Longva, CICERO

Simen Markussen, Frischsenteret

Per Stålnacke, NIBIO

 

Observatører:

Ingrid Lomelde, Norges forskningsråd

Guro Børnes Ringlund, Miljødirektoratet

Eli Jensen, Olje- og energidepartementet

Gunnar Lindberg, TØI

Anne-Marit Post-Melbye, ZERO

 

Partnerne i prosjektet

I tillegg til forskningsinstituttene er det 30 brukerpartnere med i prosjektet. Her er en oversikt og kontaktadresser.
Framtiden i våre hender

Framtiden i våre hender

framtiden.no
FIN300x121

Finansdepartementet

www.regjeringen.no/no/dep/fin/id216/
1280px Jernbanedirektoratet Logo

Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet.no
Bomdelaget1600x910

Norges bondelag

bondelaget.no
Sabima250

Sabima

sabima.no
Nyeveier250

Nye veier

www.nyeveier.no
Orkla Foods1045x717

Orkla Foods

Orkla.no
Landbrukssamvirke1920x495

Norsk landbrukssamvirke

Landbruk.no
Mdir Logo Sekundaer2375x825

Miljødirektoratet

miljodirektoratet.no
FinansNorge 1225×253

Finans Norge

finansnorge.no
Ld897x351

Landbruksdirektoratet

landbruksdirektoratet.no
Kbn Logo Norsk2794x467

Kommunalbanken Norge

www.kbn.com
Umoe250

UMOE

umoe.no
NVE250

Norges vassdrags- og energiverk

nve.no
Insam

Innovasjon og samfunn

www.insam.no
Bil

Bilimportørenes landsforening

bilimportorene.no
Felleskjopet Logo 555×108

Felleskjøpet

Felleskjopet.no
VY

VY

vy.no
Kld

Klima- og miljødepartementet

regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
KS250

Kommunesektorens organisasjon

ks.no
Lmd

Landbruks- og matdepartementet

regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/
Norsk Klimastiftelse250

Norsk klimastiftelse

klimastiftelsen.no
Maritimeclentech1071x183

NCE Maritime CleanTech

maritimecleantech.no
Skogeierforb250

Norges skogeierforbund

www.skog.no
NorgesTaxiforbund500x110

Norges taxiforbund

taxiforbundet.no
Nortura1024x205

Nortura - Bondens selskap

nortura.no
Oed250

Olje- og energidepartementet

regjeringen.no/no/dep/oed/id750
Innlandstrafikk Liggende Pos RGB

Innlands trafikk

innlandstrafikk.no
Ssb250

Statistisk sentralbyrå

ssb.no
Vegvesen250

Statens vegvesen

vegvesen.no