Kontakt

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn.

Kontaktpersoner

Taran Fæhn

Taran Fæhn
Leder for PLATON og forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå
Forskningsleder Taran Fæhn i SSB, og leder PLATON-prosjektet fra CICERO. I tillegg leder hun arbeidspakke 4 i prosjektet, Politikk og samspill i Norge. Hun jobber med anvendte økonomiske problemstillinger i skjæringsfeltene nasjonal og internasjonal energi- og klimapolitikk, innovasjon og makroøkonomi, har ledererfaring fra en rekke større tverrfaglige forskningsprosjekter og har deltatt i flere offentlige utvalg og rådgivende komiteer, derunder for tiden i Teknisk beregningsutvalg for klima.

Bob van Oort

Bob Van Oort
Nestleder i PLATON og seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning
Bob van Oort er nestleder i PLATON-prosjektet. Han leder også prosjektet offentlige innkjøp som klimapolitikk i arbeidspakke 1. Bob van Oort er en tverrfaglig forsker som forsker blant annet på klimakonsekvenser, muligheter for utslippsreduksjoner og omstilling i matsystemet, samt samfunnsøkologiske konsekvenser av klimaendringene.

Gunnhild Søgaard

Leder for avdeling Skog og klima ved Norsk institutt for bioøkonomi
Gunnhild Søgaard leder arbeidspakke 1, "Landbruk og arealutnytting" i PLATON-prosjektet. Gunnhild er leder for avdeling Skog og klima ved NIBIO. Hennes nåværende forskningsinteresser inkluderer blant annet metodeutvikling for LULUCF sektoren, klimatiltak i skogbruket og forståelse av karbondynamikk i skog.

Tanu Priya Uteng

Seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt
Tanu Priya Uteng leder arbeidspakke 2, "Transport" i prosjektet. Hun forsker blant annet på areal- og transportplanlegging og sosial ekskludering, trafikkanalyser,  og tiltak for gang, sykkel og kollektivtrafikk.  Hun analyserer reisevaner, med kjønnsperspektiv, og ser på inkluderende mobilitet.

Elisabeth Thuestad Isaksen

Forsker ved Frischsenteret
Elisabeth T. Isaksen leder arbeidspakke 3, "Utslipp regulert av EUs kvotemarked". Hun er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og forskererfaring fra Frischsenteret, SSB og London School of Economics. Hun jobber i hovedsak med empirisk forskning knyttet til klima- og miljøpolitikk, deriblant studier av CO2-prising, kvotesystem, bærekraftig ressursbruk, grønne omstillingsprosesser og luftforurensing.

Jørgen Wettestad

Forsker ved Fridtjof Nansens institutt
Jørgen Wettestad er leder for arbeidspakke 5, som skal se på hvordan andre lands klimapolitikk påvirker Norge , og hva vi kan lære av andre lands klimatiltak. Han er seniorforsker på Fridtjof Nansens Institutt i Oslo og har skrevet en trekke bøker og artikler om internasjonal miljøpolitikk globalt, regional og nasjonalt, særlig om klimakvoter.

Gunnell E. Sandanger

Senior kommunikasjonsrådgiver ved CICERO
Gunnell E. Sandanger leder arbeidet med kommunikasjon i PLATON-prosjektet. Med oss i arbeidet har vi både hovedpartnerne og brukerpartnere.

Landbruk og arealbruk

Lillian Øygarden

Forsker ved NIBIO

Knut Øistad

Seniorrådgiver ved NIBIO

Gunnhild Søgaard

Avdelingsleder ved NIBIO

Daniel Rasse

Avdelingsleder ved NIBIO

Transport

Bjørn Gjerde Johansen

Forsker II ved TØI

Asbjørn Torvanger

Seniorforsker ved CICERO

Anne Madslien

Forskningsleder Transportøkonomisk institutt

Politikk og respons

Kevin Kaushal

Statistisk sentralbyrå

Samspillet med EU/European Green Deal

Tanu Priya Uteng

Seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt

Jørgen Wettestad

Forsker ved Fridtjof Nansens institutt

Marianne Knapskog

Forsker ved TØI

Fitwi Wolday

Forsker II ved TØI

Stine Aakre

Seniorforsker ved CICERO

Fay Farstad

Seniorforsker ved CICERO

Erlend A. Tveiten Hermansen

Seniorforsker ved CICERO

Lars H. Gulbrandsen

Forskningsleder klima og energi Fridtjof Nansens institutt

Merethe Dotterud Lien

Forskningsleder ved CICERO

Knut Øistad

Seniorrådgiver ved NIBIO

Gunnhild Søgaard

Avdelingsleder ved NIBIO

Karbonfangst og lagring

Karen Turner

Professor and Director of the Centre for Energy Policy at the University of Strathclyde

Snorre Kverndokk

Forsker ved Frisch-senteret

Kommunikasjon

Anders Bjartnes

Redaktør Energi og klima

Anna Valberg

Informasjonsleder ved Fridtjof Nansens Institutt

Lars Sandved Dalen

Kommunikasjonsrådgiver ved NIBIO

Jørg Michael Gjestvang

Frischsenteret

Harald Aas

Kommunikasjonssjef Transportøkonomisk institutt

Nina Tuv

Kommunikasjonsrådgiver Statistisk sentralbyrå