Klima- og eldrevennlig byplanlegging – tilfellet Oslo

14. oktober 2022
Gunnell E. Sandanger
Lars Sandved Dalen

Tanu Priya Uteng fra Transportøkonomisk leder et prosjekt der de har sett på potensialet for smart mobilitet i aldersgruppen fra 65 år og oppover. Selv om det er mange nye teknologiske løsninger, som el-bil, på plass som kan støtte klimamålene, trengs det et skift i adferden for å oppnå klimamålene i transportsektoren.

Tanu Priya Uteng, Transportøkonomisk institutt. Foto: TØI

Hun påpeker at det er store forskjeller i reiseadferden mellom ulike grupper, både mellom menn og kvinner, samt mellom aldersgruppene.

Befolkningen som er over 65 år gammel er økende i Oslo. Det er i denne aldersgruppen at den daglige bruken av bil øker mest. Det er likevel gruppen menn mellom 35 og 45 år som fremdeles kjører mest, men med en fallende trend. I gruppen menn mellom 45 og 65 år, øker antallet daglige kjøreturer, i likhet med for aldersgruppen 65 pluss.

Til tross for at bilbruk er høy blant 65+ gruppen, kan vi ikke tolke resultat dithen at aldring er det samme som bilavhengighet. Det er også et spørsmål om holdninger, vaner og strukturelle forhold som kan bidra til et økt bruk av mer bærekraftige transportmidler som kollektivtransport.

Bildeling, for eksempel, kan være en av løsningene tilknyttet smart mobilitet som kan bidra til å redusere den daglige bilbruken.

Bildeling som alternativ til eie

Forskerne har sett på hva som skal til for å få målgruppen 65+ til å bruke bildelingsordninger. Priya Uteng påpekte at hindringer kan komme i form av for kompliserte brukergrensesnitt for booking og levering av delte biler for enkelte aldersgrupper, og/eller parkeringsløsninger som er vanskelig å sette seg inn i.

Løsninger kan komme i form av integrerte løsninger i borettslag og sameier, differensierte pris, ha kurs på seniorsenter for bruk av apper for eksempel, og å ha en aktiv markedsføring overfor eldre.

Hva skal til for å få en aldersvennlig utvikling av byen? Foto: Micheile Henderson, Unsplash

Eldrevennlig byutvikling

Hva skal til for å få en aldersvennlig utvikling av byer basert på integrerte moblitets- og områdebaserte løsninger? Forskningen peker i retning av at innføring av infrastruktur for trygg og enkel bruk av kollektivtransport, gåing og sykling, kombinert med infrastruktur som benker, tilgjengelige toaletter og grøntområder kan spille en sentral rolle i løsningen av problemene tilknyttet den kommende eldrebølgen.

Nye transportmidler må analyseres med tanke på eldremobilitet og det er viktig å se på hvordan ulike demografiske grupper har ulike muligheter og behov, og agerer ulikt, for å kunne påvirke til endring.