Samspillet med EU

Norsk politikk oppstår ikke i et vakuum. Den påvirkes og formes av internasjonale forhold – og ikke minst av politikkutviklingen i EU. ​

Hva er sentrale drivkrefter for EUs klima- og energipolitikk? Hvordan påvirkes Norge, og hvordan kan vi påvirke utviklingen? Kan vi lære av andre lands politikkløsninger og erfaringer? 

EUs kvotesystem (EU ETS) har vært sentralt, og regulerer klimagassutslipp fra blant annet industri og petroleumsaktivitet. I PLATON-prosjektet ønsker vi å undersøke i hvilken grad dette systemet har brakt Norge og Europa nærmere et lavutslippssamfunn, og hvordan kvotesystemet samspiller med andre klimavirkemidler.

 

Vi studerer blant annet: 

  • Utviklingen av klimakvotesystemet i EU og hvordan dette påvirker klimagassutslipp i Norge. I hvilken grad bidrar dette systemet til utvikling og spredning av grønn teknologi?
  • Debatten om behovet for supplerende tiltak, som minstepris på kvoter, nasjonal ‘dobbeltregulering’, CO2-avgift og det som kalles kompensasjonsordninger for industrien
  • Bakgrunnen for og innholdet i rammeverket for ikke-kvotepliktig sektor, det vil si klimagassutslipp fra transport, landbruk, oppvarming i bygg, avfall og bruk av fluorholdige gasser;
  • Bakgrunnen for og innholdet i det nye såkalte styringssystemet i EU, med vekt på erfaringer fra den første runden med utvikling av nasjonale energi- og klimaplaner.

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

02.01.2023

Impact on Norwegian industries
Brita Bye, Kevin R. Kaushal, Halvor B. Storrøsten
Statistics Norway 2022

01.12.2022

Report – analysis 7/2022 Lunde Cap-and-Trade and innovation: Has EU ETS increased low-carbon patenting and green R&D spending in Norway? Ada Lunde, UiO 2022

06.09.2022

EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge. Fay Farstad. September 2022