Samspillet med EU

Norsk politikk oppstår ikke i et vakuum. Den påvirkes og formes av internasjonale forhold – og ikke minst av politikkutviklingen i EU. ​

Hva er sentrale drivkrefter for EUs klima- og energipolitikk? Hvordan påvirkes Norge, og hvordan kan vi påvirke utviklingen? Kan vi lære av andre lands politikkløsninger og erfaringer? 

EUs kvotesystem (EU ETS) har vært sentralt, og regulerer klimagassutslipp fra blant annet industri og petroleumsaktivitet. I PLATON-prosjektet ønsker vi å undersøke i hvilken grad dette systemet har brakt Norge og Europa nærmere et lavutslippssamfunn, og hvordan kvotesystemet samspiller med andre klimavirkemidler.

 

Vi studerer blant annet: 

  • Utviklingen av klimakvotesystemet i EU og hvordan dette påvirker klimagassutslipp i Norge. I hvilken grad bidrar dette systemet til utvikling og spredning av grønn teknologi?
  • Debatten om behovet for supplerende tiltak, som minstepris på kvoter, nasjonal ‘dobbeltregulering’, CO2-avgift og det som kalles kompensasjonsordninger for industrien
  • Bakgrunnen for og innholdet i rammeverket for ikke-kvotepliktig sektor, det vil si klimagassutslipp fra transport, landbruk, oppvarming i bygg, avfall og bruk av fluorholdige gasser;
  • Bakgrunnen for og innholdet i det nye såkalte styringssystemet i EU, med vekt på erfaringer fra den første runden med utvikling av nasjonale energi- og klimaplaner.

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

15.12.2023

Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt, 2023.
Tim Rayner, Kacper Szulecki, Jordan Andrew and Sebastian Oberthür (eds), Handbook on European Union Climate Change Policy and Politics. Edward Elgar Publishing, 2023, Chapter 16, pp. 231-246.

15.12.2023

Rolf Golombek, Snorre Kverndokk, Frischsenteret.

Nylig vedtok EU at det skal innføres karbontoll for en del importerte varer i kvotehandelsområdet. I denne artikkelen gir vi en oversikt over hva som er vedtatt, samt virkninger og utfordringer ved karbontoll.

02.01.2023

Impact on Norwegian industries
Brita Bye, Kevin R. Kaushal, Halvor B. Storrøsten
Statistics Norway 2022