Spennende forskningsprosjekter om energiomstilling og kraftmarkedet, og EUs klimaregelverk og skog- og arealbruk i Norge.

1. august 2023
Taran Fæhn, Anna Valberg
Dan Aamlid

PLATON-konsortiet har samarbeidet om søknader til Norges Forskningsråd (NFR) som tar noen av de sentrale problemstillingene i PLATON-prosjektet videre. Det er med glede vi kan meddele at to av disse har fått støtte av NFR. De skal handle om henholdsvis lavutslippsomstilling og kraftmarkedet og EUs klimaregelverk og skog- og arealbruk i Norge.

FAIRPOWER: A fair low-emission transition of the power market

Veien mot lavutslippssamfunnet vil innebære store endringer i kraftmarkedet gjennom storstilt elektrifisering, utbygging av fornybar kraft og økte krav til energisparing.

For at omstillingene skal bli politisk gjennomførbare, vil det være avgjørende at byrdene fordeles på måter som oppfattes rimelige og rettferdige.

Forskningen i FAIRPOWER vil undersøke hvilke grupper i samfunnet som vil bli påvirket og hvordan kompensasjonsordninger eventuelt kan bli utformet for å rette opp uønskede skjevheter og samtidig ikke bremse lavutslippsomstillingene. Èn av utfordringene er å fange opp indirekte virkninger av lavutslippspolitikken. For eksempel vil endringer for bedrifter og endringer i land vi er økonomisk knyttet til kunne påvirke husholdninger ulikt avhengig av deres forbruksmønster, bosted, jobbtilknytning og inntektskilder.

Vi vil utvikle et nytt og viktig verktøy for å kunne fange opp både ulike husholdningsegenskaper og ulike kanaler for indirekte effekter. Til det vil vi benytte detaljerte, helt ferske data fra den nye forbruksundersøkelsen i Statistisk sentralbyrå og kople husholdningskunnskap fra denne til makroøkonomiske modeller.

Taran Fæhn

Taran Fæhn, seniorforsker ved CICERO, leder PLATON-prosjektet og FAIRPOWER

Deltakerne i FAIRPOWER består i stor grad av forskningsinstitutter og brukerpartnere fra PLATON-konsortiet. Prosjektet ledes av CICERO (ved seniorforsker Taran Fæhn) med hovedsamarbeidspartnere fra Statistisk sentralbyrå, Fridtjof Nansens institutt og Transportøkonomisk institutt. Brukerpartnere inkluderer sentrale departementer, Norges vassdrags- og energidirektorat og Naturvernforbundet.

Prosjektet vil starte opp i årsskiftet 2023/2024 og pågå i fire år. Budsjettet er på 12 millioner kroner.

EUs klimaregelverk og betydningen for skog- og arealbruk i Norge

I tillegg til FAIRPOWER har et FNI-ledet prosjekt fått midlert til å forske på hva EUs klimaregelverk får å si for forvaltningen av skog og myrområder og arealbruk knyttet til utbyggingen av sol- og vindkraft. Prosjektet heter EU Climate Policy Implications for Land Use in Norway: Managing Trade-offs and Achieving Policy Coherence, og du kan lese intervju med prosjektleder Lars H Gulbrandsen og mer om prosjektet her. 

FNI-forskerne skal samarbeide tett med forskere fra NIBIO, CICERO og Frischsenteret, samt flere direktorater og andre brukerpartnere.

Gulbrandsen gikk til topps både i fjellet og hos NFR.

Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt.