Klimagassutslipp fra norsk jordbruk fordelt på areal, dyr og matproduksjon

10. februar 2022
Gunnell E. Sandanger

De jordbruksrelaterte utslippene var på ca. 7 millioner tonn CO2-ekv. i 2018. To-tredjedeler av utslippene er knyttet til metan (CH4) og lystgass (N2O) der mesteparten kan knyttes til husdyrhold. Karbondioksid (CO2) utgjør resten og er relatert til arealbruk og endringer i arealbruk.

Klaus Mittenzwei ved Ruralis og Anne Strøm Eriksen presenterer en ny metode for å beregne klimagassutslipp fra norsk jordbruk fordelt på norsk matproduksjon, husdyr og jordbruksareal. Metoden bruker offentlig tilgjengelig statistikk og beregner årlige utslippskoeffisienter, dvs. utslipp per matvare, per husdyr og per dekar jordbruksareal på årsbasis. Dette gjør det mulig å sammenligne utviklingen i utslippskoeffisientene over tid. Metoden sikrer at ingen utslipp blir utelatt.

Metoden kan blant annet brukes til å beregne utslippseffekten av endringer i matproduksjon, antall husdyr eller jordbruksareal. Den kan også brukes til å vurdere utslippseffekter av klimatiltak, slik som redusert matsvinn og endret kosthold.

Resultatene viser at 88 prosent av alle utslipp i jordbrukssektoren kommer fra melk og kjøtt. Melk står for 25 prosent, mens 63 prosent av utslippene er knyttet til kjøtt. Storfekjøtt er matvaren med høyest utslipp på 2,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter eller 41 prosent av alle jordbruksrelaterte utslipp. De fleste matvekster har utslipp på mellom 0,5 – 1,5 kg CO2-ekvivalenter per kg matvare. Unntaket er erter som ligger på 4,3 kg CO2-ekv. per kg matvare. Grunnen til dette er at avlingsnivået for erter er lavere enn for andre matvekster som dyrkes på friland.

88 prosent av alle utslipp i jordbrukssektoren kommer fra melk og kjøtt. Foto: Lars Sandved Dalen.

Det har ikke vært et mål å sammenligne utslipp beregnet med denne metoden med tall fra andre kilder. Det kan imidlertid se ut til at utslippene er noe høyere. Eksempelvis har storfekjøtt ifølge denne metoden utslipp på 33 kg CO2-ekv. per kg vare, mens van Oort og Andrew (2016) beregnet utslipp fra storfekjøtt til 22 kg CO2-ekv. per kg vare. Systemavgrensning og valg av metode kan forklare forskjellene, men det er ikke undersøkt nærmere i denne rapporten.

Les hele rapporten her.