EU og Norge mot netto null

10. november 2022
Amund Aasbrenn

Samarbeidet mellom Norge og EU på vei mot nullutslippssamfunnet bringer med seg mange begreper å få tak på: EUs tre pillarer, EUs grønne deal, innsatsfordelingsforordningen, LULUCF-sektoren, kvotesystem. Seniorforsker Fay Farstad gir deg et lynkurs i klimasamarbeidet til EU og Norge.

EUs tre pillarer

Klimaregelverket, altså settet med lover som regulerer klimagassutslippene i EU og som Norge er en del av, kan deles inn i tre pilarer.

Fay Farstad forklarer og illustrerer de tre pilarene som bygger opp klimaregelverket og samspillet mellom dem.  Video: Amund Aasbrenn

Samarbeidet med EU i klimapolitikken

Internasjonalt samarbeid for å nå klimamålene har over lengre tid vært en sentral del av norsk klimapolitikk. Samarbeidet med EU i klimapolitikken har gradvis blitt tettere, og for perioden 2021-2030 er det utvidet til å omfatte alle norske utslipp, og er formalisert gjennom klimaavtalen som ble inngått med EU i 2019.

Fay Farstad forklarer klimaavtalen mellom EU og Norge: Hva går den ut på og hvorfor har vi valgt å inngå den? Video: Amund Aasbrenn

Hva er EUs grønne deal?

EUs grønne giv (eller ‘Green Deal’ på engelsk) er EUs klima og miljøstrategi, som samtidig er en grønn vekststrategi. Den har som mål at EU skal gå til netto null utslipp i 2050 og redusere forurensning, samtidig som de skal skape nye grønne jobber.

Fay kommer med eksempler på hva EU foreslår i Green Deal og implikasjoner for Norges politikk. Video: Amund Aasbrenn

Videre lesing:

Ny rapport: EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge – Platon (platonklima.no)

Klar-for-55_EUs-nye-klimaregelverk-og-betydningen-for-Norge.pdf (platonklima.no)