Godsoverføring fra veg til sjø og bane – kan nordisk samarbeid styrke effektiviteten av tiltak?

28. september 2020
Daniel Ruben Pinchasik og Inger Beate Hovi
Foto: Lars Sandved Dalen

Studien «Crossing Borders and Expanding Modal Shift Measures» omhandler hva som skal til for å overføre mer godstransport fra veg til sjø og bane.

Både internasjonalt og i Norge har det lenge vært et mål å overføre mer av godstransporten fra veg til sjø og bane, ikke minst som viktig bidrag til utslippsreduksjoner. I praksis lykkes få land med å nå disse målene. I mange land har utviklingen de senere tiårene heller gått i retning av mer vegtransport, inkludert i Norge.

Spørsmålet vi har sett på er i hvilken grad godsoverføring vil kunne monne som klimatiltak. Dette særlig sett i lys av en forventet økning i etterspørsel etter godstransport mot 2050 og at elektrifiseringsandelen for godstransport på kort sikt vil være begrenset. Studien er gjennomført av Transportøkonomisk institutt. 

Overføring av gods fra veg til sjø og bane
I arbeidet med gjeldende Nasjonal Transportplan kom det fram en hypotese om at overføringen av gods fra veg til sjø og bane vil kunne øke dersom mer av godset til og fra Norge går på sjø eller bane, heller enn på veg. Rasjonalet er at gods som ankommer Norge med disse transportmidlene har en større sannsynlighet for å transporteres videre på samme transportmiddel også innad i Norge.

Overføring av gods fra veg til sjø og bane er enklere dersom godset ankommer Norge via sjø eller bane. Foto: Lars Sandved Dalen

Vår studie, en scenarioanalyse, ser derfor på effekten av å harmonisere, styrke, utvide eller koordinere godsoverføringstiltak over nordiske landegrenser, der hvor tiltak i dag gjerne utføres mer isolert og på nasjonalt nivå. Dette grenseoverskridende elementet er også nytt relativt til mange andre godsoverføringsstudier.

Sterke virkemidler gir ikke høye kutt i CO2-utslipp
Resultater fra våre analyser tyder på at i noen, men ikke alle analyserte tiltaksscenarioer, vil samarbeid om virkemidler for godsoverføring over nordiske landegrenser kunne øke tiltakets effektivitet og gi økt godsoverføring og evt. lavere CO2-utslipp. Samtidig finner vi at selv i scenarioer med relativt sterke virkemidler (f.eks. store budsjettøkninger for økobonusordninger eller mangedobling av avgiftsnivåer for vegtransport) er reduksjonen i CO2-utslipp på under 4 %.

Godsoverføring ønskelig av flere grunner
Dette tyder på at godsoverføring kan bidra til CO2-reduksjoner, men ikke i den grad som gjeldende klimamål legger opp til. Dette med mindre tiltakenes omfang økes til nivåer som virker urealistiske i historisk sammenheng. Samtidig er det viktig å påpeke at selv om tiltak i det store og hele har begrenset effekt, vil det være utvalgte transportrelasjoner (ruter) der tiltak kan ha stor effekt, f.eks. ved det blir mer konkurransedyktig å bruke sjøtransport framfor vegtransport på ruten.

Godsoverføring kan videre også være ønskelig av andre grunner enn reduksjoner i klimagassutslipp, f.eks. trafikksikkerhet, konkurransedyktighet til jernbane og for å redusere lokale utslipp. I tillegg vil myndigheter kunne foretrekke de tiltakene som gir størst effekt innenlands, framfor tiltak som er mer effektive over hele transportkjeden.

Du kan lese hele artikkelen her.