Alternativer til karbonfangst- og lagring i sementindustrien

3. desember 2020
Oscar Vågerö
Foto: Norcem

Den norske regjeringen tok høsten 2020 en investeringsbeslutning som legger grunnlaget for karbonfangst- og lagring (CCS) som et utslippsreduserende tiltak for klimagasser. Det kan også resultere i viktige globale læringseffekter.

Imidlertid er det fortsatt knyttet politisk og teknologisk usikkerhet til teknologien, og det er viktig å utforske andre alternativer dersom teknologien ikke lever opp til forventningene.  Og se på tiltak som kan kombineres med CCS på veien mot nullutslipp fra sementindustrien.

Sementproduksjon utgjør mellom 4-8% av globale CO2 utslippet, samtidig som sement er en viktig innsatsfaktor i konstruksjoner som f.eks. bygningen, broer og veier. Den norske sementprodusenten Norcem har med sitt CCS-pilotanlegg investert mye i teknologien og forventer at den vil bidra betydelig i den planlagte nullvisjonen av karbonutslipp innen 2030.

Denne studien utforsker hvilke alternativer som finnes i tillegg til CCS for å redusere klimagassutslipp i norsk sementindustri. Funnene sammenfaller med funn i studier på globalt nivå og viser at det er mulig å oppnå opp til 77% reduksjon  av utslipp i sementproduksjonen ved å kombinere tiltak som klinkersubstitusjon, materialeffektivitet og alternative drivstoff til en mye lavere kostnad enn dagens anslag for CCS. Imidlertid finner studien også at selv om alternative tiltak kan være viktig å utforske og implementere, er også CCS viktig hvis industrien skal oppnå et mål om nullutslipp.

Du kan lese hele studien her: Working paper 1/2020: Alternatives to CCS in the Norwegian cement industry.

Sementprodusent Norcem i Brevik. Foto: Norcem