Transport

Hvordan kan klimagassutslippene fra både person- og godstransporten reduseres? Hvordan vil endringer i bruk av areal, teknologi, forretningsmodeller og transport påvirke klimagassregnskapet? 

PLATON-prosjektet tar for seg disse spørsmålene og vurderer rollene forskningen, politikken og næringslivet kan ha i utformingen av fremtidens transportbruk. Prosjektet vil også studere hvordan utslipp og energibruk i transportsektoren kan reduseres ved å utforme effektive tiltak knyttet til både politikk, transportbehov, arealbruk, modellutvikling etc. samt undersøke samspillet mellom klimamålene, transportpolitikk og aksept.


PLATON samarbeider med siden www.tiltak.no, tiltakskatalog for transport og miljø.  

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

15.12.2023

Snorre Kverndokk, Seniorforsker Frischsenteret
Norge er det landet i verden som har kommet lengst i overgangen til elbiler i personbilmarkedet. I denne artikkelen får du en oversikt over denne politikken, samt studier som har sett på hvordan politikken virker.

12.12.2023

Asbørn Torvanger (CICERO), Jostein Tvedt, Inger Beate Hovi (Transportøkonomisk institutt), 2023.
We investigate the potential for greenhouse gas (GHG) emission cuts for the Norwegian short-sea (domestic) maritime segments of express boats, offshore support vessels, and aquaculture support vessels in comparison to ferries in Norway.

27.05.2022

Policies for electrification of the car fleet in the short and long run
– subsidizing electric vehicles or subsidizing charging stations?
Cathrine Hagem, Snorre Kverndokk, Eric Nævdal and Knut Einar Rosendahl

14.04.2021