Gunnhild Søgaard

Gunnhild Søgaard

Gunnhild Søgaard leder skogdelen av arbeidspakken for landbruk og arealutnytting. Gunnhild er til daglig leder for avdeling Skog og klima ved NIBIOs divisjon for Skog og utmark. Hennes fagområder er skogskjøtsel og klimaoptimalt skogbruk, karbondynamikk i skog, klimagassregnskapet for LULUCF-sektoren (skog og arealbruk) under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, miljøhensyn i skogbruket samt klimatilpasning hos trær. Gunnhilds spesialfelt er klimatiltak i skog, skogskjøtsel og klimagassregnskap. Gunnhild er også med i følgeforskningsprosjektet European Green Deal.