Landbruk

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene i landbruket? Hvordan påvirker arealbruksendringer klimagassregnskapet? Og hvilken rolle spiller skogskjøtsel? Dette er noen av de spørsmålene vi ser på i PLATON-prosjektet.

 

Landbruk omfatter utslipp av klimagasser både fra jordbruk og skogbruk samt arealbruk. Vi ønsker å finne ut hvordan målemetoder for utslipp og opptak av karbon, samt utformingen av politikk, kan redusere utslippene og øke karbonopptak i landbrukssektoren. Vi skal også undersøke og studere samspillet mellom klimamålene og de øvrige samfunnsmålene for landbrukssektoren. 

 

 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

06.03.2023

Rapporten ser på klimatiltak i jordbruket og matsystemet i seks land som er sammenlignbare med Norge: Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Østerrike og Sveits. Bob van Oort og Katrine Skagen

10.02.2022

Februar 2022, PLATON. Klaus Mittenzwei (Ruralis og Anne Strøm Prestvik (NIBIO)

14.04.2021

Klaus Mittenzwei & Lillian Øygarden
Journal of Applied Business and Economics Vol. 22 (6) 2020